top of page

MẪU PT QUẢN LÝ

CHẤT LƯỢNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Lựa Chọn Mẫu PT Quản Lý Chất Lượng Phòng Thí Nghiệm

Vật liệu thử nghiệm từ quá trình TNTT có thể được mua dưới dạng mẫu kiểm soát chất lượng (PT).

 

Các mẫu PT này có thể được sử dụng để khắc phục hiệu suất kém trong TNTT, đào tạo nhân viên mới, phát triển phương pháp hoặc tạo biểu đồ PT.

 

Mẫu PT của Fapas có một biểu dữ liệu liên quan, dùng cung cấp cùng một dữ liệu về các giá trị được gán và giới hạn hiệu suất như trong TNTT.

 

Cách đánh giá độ ổn định của các mẫu PT cũng giống như cách đánh giá trong TNTT.

CÔNG DỤNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MẪU KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (PT)

Lưu ý: lệ phí (giá) trên trang web này chưa bao gồm vận chuyển / xử lý và thuế GTGT. Chi phí bao gồm, nhưng không giới hạn: thuế nhập khẩu, thuế địa phương, và lệ phí thủ tục hải quan.

01/

Khắc phục hiệu suất TNTT

02/

Tạo biểu đồ kiểm soát

03/

Đào tạo nhân viên

04/

Cung cấp giới hạn hiệu suất trong phòng thí nghiệm theo các thông số bình thường

05/

Tính ổn định được ước tính cho việc sử dụng ngắn hạn

06/

Có sẵn ngay sau kết quả TNTT được báo cáo

bottom of page